Algemene voorwaarden

Art. 1 – Toepassing van de algemene voorwaarden van dienstverlening. De onderhavige verkoopvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op het geheel van diensten aangeboden door de vennootschap Professional Education/Nederlandse Academie. De onderhavige dienstvoorwaarden worden de cliënt ter kennis gegeven. Als gevolg hiervan behelst het feit dat de klant om de diensten van de vennootschap Professional Education/Nederlandse Academie heeft verzocht, de volledige aanvaarding van de onderhavige algemene voorwaarden van dienstverlening. De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn bijgevolg van toepassing zodra het voorschot is gestort of zodra het inschrijvingsbewijs is ondertekend.

Art. 2 – Lesinschrijving. Elke lesinschrijving heeft een geldigheidsduur van 6 kalendermaanden vanaf de datum van de eerste les. Na deze periode zijn de lessen verloren.

Art. 3 – Tarieven en betaling. De diensten zijn contant te betalen. Elk lessenpakket moet volledig betaald worden voor de eerste les.

Art. 4 – Annuleringsvoorwaarden. De annulering van een privé- of bedrijfsles moet ten laatste 24u op voorhand gebeuren, anders is de les verloren. In het geval van groepslessen op een vaste dag, is de niet-gevolgde les verloren en kan deze niet worden ingehaald. Geen enkele annulering is mogelijk zodra het voorschot is betaald of het inschrijvingsformulier voor akkoord is ondertekend. Geen enkele wijziging van een formule naar een andere is mogelijk na het begin van de lessen.

Art. 5 – Verantwoordelijkheid van de dienstverlener. De Nederlandse Academie behoudt zich het recht voor om een les uit te stellen als het minimale aantal cursisten (3 cursisten) niet is bereikt. De Nederlandse Academie kan het behoud van één en dezelfde leerkracht niet garanderen voor de heel opleidingsduur. Ingevolge de COVID-19-crisis werden al onze lesformules aangepast aan de mogelijkheid thans via afstandsonderwijs les te volgen door middel van onlinemogelijkheden (videoconferentie). We behouden ons het recht voor de modules aan te passen in functie van eventuele nieuwe fases in de lockdown.

Het ingeschatte startniveau is louter ter indicatie en kan op elk moment aangepast worden indien de leerkracht dit nodig acht.

Om de pedagogische efficiëntie te handhaven, worden de niveaus A0 (echte beginnelingen) en A1 (herintreders) systematisch en vrijwillig samengevoegd. Deze strategie is gebaseerd op de geest van de forcingmethode van de Nederlandse Academie.

Uit respect voor de cursisten die ervoor hebben gekozen zich ten volle in te zetten voor hun leerproces, vragen wij u de volgende twee regels in strikte zin na te leven:

1. De doorgedreven voorbereiding van de lestaken (huiswerk)

2. Het strikte respect voor de uurroosters van de les.

De school behoudt zich het recht voor om de volgende cursisten uit te sluiten voor de lesdag:

1. De cursisten die hun les niet hebben voorbereid, behalve in het geval van overmacht.

2. De cursisten die na het begin van de lessen aankomen, behalve in het geval van overmacht.

De Nederlandse Academie kan niet verantwoordelijk of in gebreke gesteld worden voor gebeurlijke vertraging of niet-uitvoering van een prestatie. Een ander moment zal worden vastgelegd om de les alsnog te geven.

De Nederlandse Academie kan in geen geval gehouden worden schadevergoedingen van welke aard dan ook te betalen, noch voor materiële noch voor immateriële schade.

Art. 6 – Informatieverwerking en vrijheden. Overeenkomstig de verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27/4/2016, hierna “de Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens” genoemd), herinneren we eraan dat de naamgegevens die aan de klant worden gevraagd enkel en alleen voor intern gebruik bestemd zijn aan de Nederlandse Academie. De klant heeft een recht van toegang, wijziging, rechtzetting en bezwaar met betrekking tot de gegevens die hem aangaan.

Art. 7 – Bevoegde Rechtbank. In geval van geschil, zijn de Brusselse rechtbanken bevoegd.