Privacybeleid

Waarom dit privacybeleid?

Professional Education BVBA (hierna “wij/ons/onze”) hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”) en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“Verordening”).

Wij willen u informeren over de mogelijke verwerkingsactiviteiten van uw persoonsgegevens en over uw rechten in dit verband. Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicatie, gaat u akkoord met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door Professional Education BVBA zoals beschreven in dit document.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Elke substantiële wijziging zal altijd duidelijk gemeld worden op ons platform/onze website/onze applicatie. Wij raden u echter aan dit document regelmatig te raadplegen.

Verwerkingsverantwoordelijke 

Professional Education BVBA is verantwoordelijk voor de website/het platform/de applicatie.

Contactgegevens:

Professional Education BVBA

Louizalaan 375

1050 Brussel

België

Ondernemingsnummer BTW BE 0427 085 753

Telefoon: 02 218 46 30
E-mailadres: info@nedaca.be

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Wij verzamelen en verwerken een deel of het geheel van de persoonsgegevens over u zoals hieronder opgesomd:

 

 

 

De informatie die u ons verstrekt:
De identificatiegegevens met betrekking tot uw identiteit, zoals bijvoorbeeld wanneer u een online formulier invult met uw naam, voornaam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer. Het is ook mogelijk dat wij uw contactgegevens, uw adres en uw bankgegevens verwerken om een ​​betaling te verrichten in het kader van een contractuele zakelijke relatie met een leverancier van producten en/of diensten. Wij kunnen ook uw persoonsgegevens met betrekking tot uw ervaring en professionele achtergrond verwerken in het geval dat u solliciteert op een vacature.

Enquêtes en getuigenissen:
Wij kunnen u vragen om een tevredenheidsenquête met betrekking tot het gebruik van onze diensten in te vullen zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren, of een getuigenis over uw tevredenheid te delen.

Communicatie:
In het geval dat u met onze teams contact opneemt via e-mail, brief of telefoon, is het mogelijk dat wij een bestand waarin de inhoud van de communicatie wordt opgenomen bewaren om de monitoring van de communicatie te vergemakkelijken.

Gebruik van ons platform/onze website/onze applicatie:
Via het gebruik van ons platform/onze website/onze applicatie kan de volgende informatie via cookies voor statistische doeleinden worden verzameld: uw IP-adres, uw geografische locatie, de uren en data van paginabezoeken, de bezochte pagina's, enz. Wij raden u aan om uw cookies te activeren voor een optimale ervaring. Het staat u echter vrij om deze cookies desgewenst via uw browserinstellingen te deactiveren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie. Wij verzamelen en verwerken ook de persoonsgegevens die vervat zijn in uw taalleeractiviteiten, met inbegrip van uw niveautest en de verschillende oefenprogramma's.

 

Welke doeleinden worden nagestreefd?

Het doel van deze sectie is het definiëren van de doeleinden waarvoor de verzamelde persoonsgegevens kunnen worden verwerkt. Wij verzamelen uw persoonsgegevens met als enig doel u een optimale, gepersonaliseerde en veilige gebruikerservaring van de website/het platform/de applicatie te bieden. De verwerking van uw persoonsgegevens is daarom essentieel voor het goed functioneren van de website/het platform/de applicatie en het leveren van onze diensten. Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens kan worden geïntensiveerd door een intensiever gebruik van onze website/ons platform/onze applicatie.

Krachtens het recht van de Europese Unie zijn deze doeleinden allemaal gebaseerd op een rechtsgrondslag die de wettigheid van het gebruik van uw gegevens rechtvaardigt.

Hieronder vindt u een lijst met de belangrijkste rechtsgrondslagen waarop wij ons baseren:

De toestemming: U heeft toestemming gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens via een toestemmingsformulier. De mogelijkheid om uw toestemming op elk moment in te trekken wordt voorzien via “afmelden” of via het daarvoor bestemde formulier.
De uitvoering van een overeenkomst: De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent.
Het voldoen aan een wettelijke verplichting: Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.
Het rechtmatige belang: Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons rechtmatig belang dat opweegt tegen enig mogelijk nadeel voor uw rechten op de bescherming van uw gegevens.
 

 

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden te verwerken:

 

U toegang verlenen tot uw “gebruikersaccount”:
Rechtsgrondslag: uitvoering van een overeenkomst

Zorgen voor de orderverwerking en levering van producten
Rechtsgrondslag: uitvoering van een overeenkomst

Zorgen voor de dienst na verkoop
Rechtsgrondslag: uitvoering van een overeenkomst, rechtmatig belang

Facturering en accountbeheer
Rechtsgrondslag: uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting

Een algemene, maar ook gepersonaliseerde dienst aanbieden aan de Gebruiker, inclusief het opsturen van nuttige informatie en nieuwsbrieven, het bieden van ondersteuning en het opvolgen van klachten.
Rechtsgrondslag: toestemming, uitvoering van een overeenkomst, rechtmatig belang

Onze diensten en producten verbeteren en personaliseren
Rechtsgrondslag: rechtmatig belang

Fraude, fouten en crimineel gedrag opsporen
Rechtsgrondslag: rechtmatig belang

Promotionele aanbiedingen opsturen indien u daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd (direct marketing). In dit geval staat het u vrij om uw toestemming op elk moment in te trekken.
Rechtsgrondslag: toestemming, rechtmatig belang

Zorgen voor de relevantie van de inhoud en presentatie van onze website/onze applicatie/ons platform, wat kan leiden tot het delen van persoonsgegevens met dienstverleners
Rechtsgrondslag: rechtmatig belang

 

U oefent controle uit over de gegevens die u aan ons communiceert. Indien gegevens onvolledig of onjuist zijn, behoudt Professional Education BVBA zich het recht voor om bepaalde handelingen tijdelijk of permanent te onderbreken of op te schorten.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt. Uw persoonsgegevens worden dus niet verkocht, gegeven of overgedragen aan derden, behalve met uw voorafgaande toestemming.

Worden mijn gegevens beschermd? 

Professional Education BVBA heeft alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om een ​​inbreuk op de gegevens te voorkomen. Onze partners voldoen ook aan technische en organisatorische veiligheidsnormen om uw persoonsgegevens op redelijke wijze te beschermen, in overeenstemming met de toepasselijke veiligheidsnormen. Wij kunnen echter niet garanderen dat online mededelingen van gegevens worden beschermd tegen indringing. Daarom vragen wij u om redelijke waakzaamheidsmaatregelen toe te passen met betrekking tot het gebruik van uw apparaten en persoonsgegevens.

 

Partners die uw persoonsgegevens kunnen ontvangen

Wij kunnen persoonsgegevens over u delen met onze partners of dienstverleners voor de doeleinden die worden vermeld in dit privacybeleid.

OVH

OVH is een aanbieder van hostingoplossingen waarmee onze website optimaal functioneert. Alle gegevens die wij verzamelen worden op een veilige en legale manier behandeld op beveiligde servers. OVH beschikt over verschillende beveiligingscertificaten zoals PCI-DSS, ISO/IEC 27001, SOC 1 type 2 en SOC 2 type 2-certificaten.

 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens hangt af van het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld. Deze gegevens worden bewaard zolang als nodig is om aan de behoeften van de activiteiten te voldoen. Indien u bijvoorbeeld onze diensten aanvraagt, worden uw persoonsgegevens bewaard zolang dit nodig is om aan deze aanvraag te voldoen en u de ondersteuning, de benodigde apparatuur en de communicatie te bieden om het ​goede beheer van de relatie te garanderen. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen, is de bewaartermijn afhankelijk van de wettelijke bewaarverplichting die op ons rust.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens niet langer nuttig is, worden deze gegevens uitsluitend voor statistische doeleinden onomkeerbaar geanonimiseerd of permanent gewist.

Wat zijn mijn rechten?

 

Waarborg van een eerlijke en rechtmatige verwerking
Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met de legitieme doeleinden zoals uiteengezet in punt 4. Ze worden op een passende, relevante en niet-excessieve wijze verzameld en verwerkt, en worden niet langer bewaard dan nodig is om de nagestreefde doeleinden te bereiken.

Alle technische maatregelen en veiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico op illegale of ongeautoriseerde toegang tot of verwerking van uw persoonsgegevens tot een minimum te beperken. In het geval van een indringing in haar computersysteem, zal Professional Education BVBA onmiddellijk alle nodige maatregelen nemen om de schade te minimaliseren.

 

 

Recht op inzage
Indien u uw identiteit kunt bewijzen, heeft u het recht om informatie inzake de verwerking van uw gegevens te verkrijgen. Zo heeft u het recht om de doeleinden van de verwerking, de categorieën van de betrokken gegevens, de categorieën van de ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt, de criteria die worden gebruikt om de bewaartermijn van de gegevens te bepalen en de rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van uw gegevens, te kennen.

Recht op rectificatie
Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd. Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zelf de nodige wijzigingen aan te brengen in zijn “gebruikersaccount”, maar hiervoor kunt u ook bij ons een schriftelijk verzoek indienen.

Recht op gegevenswissing (of “recht op vergetelheid”)
U heeft bovendien het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen in de volgende situaties:

Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden;
U trekt uw toestemming voor de verwerking in en er bestaat geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
U heeft geldig uw recht op verzet uitgeoefend;
Uw gegevens zijn illegaal verwerkt;
Uw gegevens moeten gewist worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Professional Education BVBA beslist eigenmachtig over de aanwezigheid van de bovengenoemde criteria.

Recht op beperking van de verwerking
In sommige gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, met name in geval van een geschil over de juistheid van de gegevens, indien uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, indien de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of voor de tijd die Professional Education BVBA nodig heeft om na te gaan of u uw recht op wissing geldig kunt uitoefenen.

Recht op verzet
U heeft bovendien het recht om u op elk moment te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Professional Education BVBA zal de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij zij kan aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw recht op verzet.

Recht op de overdraagbaarheid van de gegevens
U heeft het recht om alle persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen. Op uw verzoek kunnen deze gegevens aan een andere dienstverlener worden doorgegeven, tenzij dit technisch onmogelijk is.

 

 

Recht op intrekking van uw toestemming
Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de rechtsgrondslag van toestemming, kunt u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment intrekken. De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de geldigheid van de verwerkingsactiviteiten voorafgaand aan de intrekking.

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?
Om uw rechten uit te oefenen, moet u ons een verzoek per aangetekende brief sturen, naar: Professional Education BVBA, Louizalaan 375 375, 1050 Brussel of per e-mail naar info@nedaca.be. U kunt ook dit formulier invullen en per e-mail aan ons retourneren. Wij zullen zo spoedig mogelijk en uiterlijk één (1) maand na ontvangst van het verzoek reageren.

Mogelijkheid tot het indienen van een klacht
Indien u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door Professional Education BVBA, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, sedert 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

 

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 15 mei 2020.